آموزش رایگان زبان عربی از ابتدا

آموزش اعداد عربی از 1تا 50000000+مثال کاربردی

 

در ادامه درس های رایگان زبان عربی؛ آموزش اعداد عربی بخش بسیار مهمی از زبان عربی است. و یادگیری آنها بسیار کاربردی است چرا که در تبادلات -قیمت ها- تماس ها- و مکالمات استفاده می شوند. در واقع شاکله اصلی اعداد 1 تا 10 است که با یادگیری آن و مبنا قرار دادن آن بخش زیادی از مسیر یادگیری اعداد را طی کرده اید.

آموزش اعداد از 1 تا 100همراه با مثال های کاربردی در عربی

اعداد عربی از چپ به راست نوشته می شود برخلاف فارسی که از راست به چپ می باشد به عکس زیردقت کنید.

 

آموزش اعداد
آموزش اعداد عربی از 1 تا 100

 

 

 1 یک

 

واحد
 2 دو اثنین
 3 سه تلاثه
 4 چهار اربعه
 5 پنج خمسه

 

 6 شش سته
 7 هفت سبعه
 8 هشت ثمانیه
 9 نه تسعه
 10 ده عشره

 

 

قانون اعداد عربی از 1 تا 10

 1. واحد صفت است وبا تغیر اسم تغییر می کند .اگر اسم مونث باشد عدد نیز مونث می شود مانند :کتاب واحد_رساله واحده
 2. جنسیت اعداد در یک و دو در زبان عربی مطابق با معدودشان است
 3. جنسیت اعدا 3 تا 10 در عربی متضاد با جنسیت شکل مفرد اسم است مانند: اربعه طلاب -عشر سیارات

اعداد ترتیبی در عربی

 

 1 اول

 

 مونث مذکر
 الاولی الاول
 2 دوم  ثانیه ثانی
 3 سوم  ثالثه ثالث
 4 چهارم  رابعه رابع
5 پنجم                       خامس خامسه
6 ششم سادس                    سادسه
7 هفتم                       سابع                       سابعه
8 هشتم                          ثامن ثامنه
9 نهم تاسع تاسعه
10 دهم عاشر عاشره

اما نحوه استفاده از اعداد ترتیبی چگونه است ؟به این صورت است که آن ها را در کنار معدود قرار می دهیم زیرا جنسیت اعداد ترتیبی در عربی مطابق  با معدودشان است

 • الِکتاب الثانی
 • الِرسالَه السادِس

مثال هایی بیشتر برای اعداد ترتیبی

دهمین ماشین/السیاره العاشِرَه

سومین درس/الَدرس اثالِث

اتاق دوم /الغُرفَه الثانِیَه

ششمین موبایل/ المُوبایل السادِِس

 

تلفظ اعداد 11 تا 20 در عربی

و اما می رسیم به اعداد 11 تا20 در عربی که تلفظ متفاوتی نسبت به بقیه اعداد دارند.

 11 یازده احد عشر
 12 دوازده اثنی عشر
 13 سیزده َثلاتَعَشَر
 14 چهارده اَربَعَتَعشَر
 15 پانزده خَمَستَعَشَر
 16 شانزده ستَعَشَر
 17 هفده سَبَعَتعَشَر
 18 هجده ثَمانَتعَشر
 19 نوزده تَِسعَتَعَشَر
 20 بیست عِِشرین

 آموزش با چهار عمل اصلی ریاضی در عربی

آموزش اعداد عربی
آموزش اعداد عربی وریاضی
 • زائِد : جمع
 • یُساوی: مساوی
 • فی: ضرب
 • تقسیم : تقسیم
 • طرح: مِنهی

به مثال های زیر دقت کنید:

مثال>عَشَر زائد خمسه یُساوی خَمَستعش

مثال>اثمنطعش تقسیم اثنین یساوی تسعه

آموزش اعداد 20 تا 100 در عربی

 

 20 بیست عِشرین
 30 سی تِلاثین
 40 چهل َاربَعین
 50 پنجاه خَمسین
 60 شصت سِتین
 70 هفتاد سَبَعین
 80 هشتاد ثَمانین
 90 نود تِسعین
 100 صد ِامیه

 

 

قانون اعداد 20 تا 100 در عربی

 • اول دهگان را می آوریم بعد یکان مانند 23 که می شود ثلاثه و عشرین
 • حتما باید واو بین دو عدد را ذکر کنیم . در غیر ای صورت دو عدد مجزا خوانده می شوند
 • اعداد ترکیبی مانند 23 بر خلاف فارسی خوانده می شود یعنی تلاثه و عشرین

مثال های بیشتر

آموزش اعداد عربی
آموزش اعداد عربی از 1 تا 100

76>ستعه و سبعین

52>اثنین و خمسین

98>ثمانیه و تسعین

یکی از تمرین هایی که می توانید برای اعداد در عربی انجام دهید این است که شماره های مخاطب گوشی خود را به عربی بخوانید.

 

آموزش اعداد از 1000 تا 50000000 در عربی

 

 

در  اعداد از 1 تا 100  آموزش دادیم که جای یکان و دهگان را عوض می کنیم مثلا : 23> تلاث عشرین  که کاملا تلفظ آن با فارسی متفاوت بود .در فارسی همبن عدد را می گوییم بیست و سه یعنی ابتدا دهگان و بعد یکان را میگوییم .اما در عربی ابتدا دهگان را می آوریم و بعد یکان .اما برای اعداد 100 تا 1000قانون های خود را دارد که  در ادامه مشاهده می کنید

قانون  آموزش اعداد 100 تا 1000 در عربی

آموزش اعداد در عربی
آموزش اعداد در عربی با مثال

 

 • عدد +میه>  یعنی عدد + میه که همان صد می باشد
 • واو بین اعداد فراموش نشود .در غیر این صورت اعداد مجزا خوانده می شوند
 • میتین که همان 200 است تلفظش با بقیه متفاوت است
میه  100
میتین  200
ثِلَث میه  300
اَربَع میه  400
خََمس میه  500
سِت میه  600
سَبَع میه  700
ثَمَن میه  800
ِتسَع میه  900
اَلف  1000

 

 

 آموزش اعداد عربی  ترکیبی از 100 تا 1000

 

در این مرحله بر خلاف اعداد 1 تا 100 عمل می شود یعنی ابتدا صدگان را می آوریم و  بعد بقیه اعداد را می آوریم

برای مثال

112>میه اِِثنَتَعَش- 142>میه وََ اِثنَیَن و اَرَبعین 354>ثِلَث مِیه وَ اَرَبعُ وَ خمسِین

705> سَبَع میه وَ خَمَسه – 831 > ثَمَن مِیه واحد و ثِلاث – 288> میتین وَ ثَمَن َطعَش

آموزش اعداد و معدود در عربی

 

تعریف عدد کاملا مشخص است و نیازی به آموزش ندارد در واقع عدد چیزی را شمارش می کند اما معدود چیست ؟

معدود چیزی است که مورد شمارش قرار گرفته است  مثلا وقتی میگوییم 6 کتاب پس کتاب معدود است

 انواع اعداد در عربی

 • اعداد شمارشی > همان اعداد معمولی  عادی هستند که در فارسی 1-2-3 هستند و در عربی واحد- اِثنان- ثِلاث اعداد مفرد > که اعداد 1 تا 10 را شامل می شوند
 • اعداد مرکب > که اعداد 11 تا 19 در عربی را شامل می شود
 • اعداد عقود> در عربی به اعداد ده گان اعداد عقود میگویند  مانند سَبَعون یعنی هفتاد
 • اعداد معطوف> اعداد 21 تا 99 را شامل می شود یعنی اعدادی که به هم وصل می شوند به وسیله واو
 • اعداد ترتیبی>مانند الثانی – التاسِع که در مقاله قبل کاملا توضیح دادیم
  اموزش اعداد عربی
  آموزش اعدا عربی با مثال

 قانون  معدود در عربی

 • معدود در عدد یک > خود کلمه به شکل مفرد به کار می رود مانند >کتا ب  واحد
 • معدود در اعداد دو> در حالت مذکر  با افزودن انِ – ینِ -و در مونث با افزودن تان ِ- و تین ِ است معدود در اعداد 3 تا 10 به صورت حرکت کسره است
 • معدود در اعداد 11 به بالا > با نصب حرکت فتحه  و به شکل مفرد به کار می رود بر خلاف اعداد 3 تا 10 مانند اثنی  عشر کتابًا

 

 

 

 

 

قانون های اعداد 999تا50 ملیون در عربی

999>>تِسَع میه و تِسَعه و تِسعین……ابتدا صدگان را میگوییم و بعد 99..

112>>میه و اِثنَعَش

281>>میتین واحد اِثمانِین

 

آموزش اعداد  1000 تا 1000000درعربیآموزش اعداد عربی از 1000 تا 50000000

1000>>الف….2000>>اَِلفین….3000>>ثِلِث تالاف….4000>>اَربَع تالاف….5000>>خَمََس تالاف …6000>>سِت تالاف

7000>> َسبع تالاف…8000>>ثَمن تالاف…9000>>تِِسَع تالاف…10000>>عَشرتالاف

از 1000تا 10000 را تالاف اضافه می کنیم ولی از این جا به بعد را الف اضافه می کنیم

مثلا

12000>>اِثنَعش الف….22000>>اِثَنین و عَشرین الف…102000>>میه و اِثنیَن الف….999000>>تِسَع میه و تِسعَه و تِسعین الف

فقط بین 3 تا 10000 تالاف آورده ایم

4500>>اول باید 1000 را ببندیم و بعد سراغ بقیه>>اَربَع تالاف و خَمِس میه….15800>>اِخمسطَعَش الف و ثِمَن میه

20100>>عِشرَین َالف وَ میه

مثال های بیشتر

1987>>الَفو تِسعَمیو سَبعو ثِمانین

900423>>تِسعَمیه اَلف اَربعَمیو ثِلاث وَ عَشرین

1000000>>مِلیون

2000000>>مِلیونین…3000000>>ثَلاث ملایین…10000000>>عَشرملایین….50000000>>خَمس مِلیون

164000000>>اِِمیواَربعوسِتین ملیون…2000000000>>میتین مِلیون….500000000>>خِمسه مِلیون

 

2.3/5 - (6 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تلفن و واتساپ آموزشگاه زبان عربی
×