کمک آموزشی زبان انگلیسی

50 جمله انگیزشی انگلیسی 💪 + معنی

جملات انگیزشی، که اغلب به صورت نقل‌قول‌ها، حکمت‌ها و بیانات الهام‌بخش ارائه می‌شوند، نقش مهمی در تقویت روحیه و ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهداف در زندگی افراد دارند. این جملات می‌توانند به عنوان یادآوری‌هایی برای حفظ تمرکز، اعتماد به نفس و تعهد در برابر چالش‌ها عمل کنند. آن‌ها اغلب از تجربیات و درس‌های زندگی افراد موفق و الهام‌بخش سرچشمه می‌گیرند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای تفکر مثبت و اقدامات سازنده استفاده شوند. در عصر حاضر، جملات انگیزشی اغلب در شبکه‌های اجتماعی، کتاب‌ها و برنامه‌های آموزشی به اشتراک گذاشته می‌شوند و به ابزاری محبوب برای الهام‌بخشی و تغییر دیدگاه‌ها تبدیل شده‌اند.

جمله انگیزشی انگلیسی

آزمون تعیین سطح گاما

در این مقاله 50 جمله انگیزشی انگلیسی درباره موفقیت، شکست، زندگی و هنر عبور از رنج را برای شما گردآوردی کرده ایم.

 1. “There is nothing impossible to they who will try.” – Alexander

(برای آنان که تلاش می کنند چیزی غیرممکن نیست.)

 1. The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” – Michael Altshuler

(خبر بد آن است که زمان پرواز می کند. خبر خوب آن است که شما خلبانش هستید.)

 1. “Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.” – Walt Whitman

(صورتت را سمت نور آفتاب نگه دار تا سایه پشت سر تو باشد.)

 1. “Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow.” – Mahatma Gandhi

(بیاموز گویی تا ابد زنده خواهی بود. زندگی کن گویی فردا خواهی مرد.)

 1. “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.” – Abraham Lincoln

(چیزهای خوب به سمت کسانی که منتظر می مانند می آیند، ولی فقط باقی مانده های چیزهایی که افرادی که همیشه راهی هستند به دست می آورند.)

 1. “Pain is inevitable, suffering is optional.” – Buddhist Proverb

(درد غیرقابل اجتناب است ولی رنج اختیاری است.)

 1. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney

(تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند. فقط به شرط اینکه شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.) جملات انگیزشی انگلیسی

 1. “We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them.” — Albert Einstein

(اگر بخواهیم مشکلاتمان را با نگرشی که آن ها را به وجود آوردند حل کنیم شکست می خوریم.)

 1. “The purpose of our lives is to be happy.” — Dalai Lama

(هدف زندگی خوش حال بودن است.)

 1. “Sometimes things fall apart so that better things can fall together.” —Marilyn Monroe

(گاهی اوقات چیزها فرومی پاشند تا چیزهای بهتر به هم برسند.) جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

 1. “The secret of getting ahead is getting started.” – Mark Twain

(راز جلو افتادن شروع کردن است.)

 1. “Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” — Winston S. Churchill

(موفقیت نهایی نیست؛ شکست کشنده نیست: چیزی که مهم است جرئت ادامه دادن است.)

 1. “Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

(یا مشغول زندگی شو یا مشغول مردن.) جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

 1.  “You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

(تو فقط یکبار زندگی می کند ولی اگر درست انجامش بدهی همان یکبار کافی است.)

 1. “Some people think that to be strong is to never feel pain. In reality, the strongest people are the ones who feel it, understand it, and accept it.” —Unknown

(بعضی از مردم فکر می کنند قوی بودن به معنای حس نکردن درد است. در حقیقت، قوی ترین افراد کسانی هستند که درد را حس و درک می کنند و آن ها را می پذیرند.)

inspiring

 1. “Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.” – Mary Kay Ash

(خودتان را محدود نکنید. خیلی از مردم خودشان را به چیزی که فکر می کنند توانایی اش را دارند محدود می کنند. شما می توانید تا حدی که ذهنتان به شما اجازه می دهد پیش بروید. حواستان باشد که چیزی که به آن باور دارید همان چیزی است که توانایی رسیدن به آن را دارید.)

 1. “It is better to fail in originality than to succeed in imitation.” — Herman Melville

(بهتر است که در خلاقیت شکست خورد تا در تقلید موفق شد.) جملات انگیزشی انگلیسی برای بیو

 1. “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

(خیلی از بازنده های زندگی افرادی هستند که متوجه نبودند در چند قدمی موفقیت قرار دارند.)

 1.  “The strongest people are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about.” —Unknown

(قوی ترین مردم کسانی نیستند که جلوی ما قوی به نظر می رسند بلکه آن هایی هستند که به جنگ هایی می روند که کسی از آن ها خبر ندارد.)

 1. “The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb

(بهترین زمان کاشت درخت بیست سال قبل بود. بهترین زمان بعدی دقیقا همین الان است.)

 1. “The road to success and the road to failure are almost exactly the same.” — Colin R. Davis

(جاده موفقیت و جاده شکست هم مسیر هستند.) جملات انگیزشی انگلیسی برای اینستاگرام

 1. “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”– Albert Einstein

(اگر می خواهید با خوش حالی زندگی کنید زندگی تان را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم ها و چیزها.)

 1. “You are not defeated when you lose. You are defeated when you quit.” —Paulo Coelho

(وقتی می بازید شکست نخورده اید. وقتی تسلیم شوید شکست خورده اید.)

 1. “It’s hard to beat a person who never gives up.” – Babe Ruth

(شکست دادن آدم هایی که هیچ وقت تسلیم نمی شوند سخت است.)

 1. “Success usually comes to those who are too busy looking for it.” — Henry David Thoreau

(موفقیت به سمت کسانی می آید که برای دنبال کردنش زیادی سرشان شلوغ است.)

 1. “Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.” — Will Smith

(پول و موفقیت آدم ها را عوض نمی کنند فقط ذات آن ها را نشان می دهند.)

 1. “The journey of recovery from chronic disease is a long and winding road of small victories.” —Yolanda Hadid

(مسیر بهبودی از یک بیماری طولانی مدت جاده ای بلند و پرپیچ و خم از پیروزی های کوچک است.)

 1. “If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore.” – Michele Ruiz

(اگر بقیه شک دارند که چه قدر می توانید پیش بروید به جدی پیش بروید که دیگر نتوانید آن ها را بشنوید.)

 1. “I never dreamed about success. I worked for it.” —Estée Lauder

(من هیچ وقت درباره موفقیت رویاپردازی نمی کنم. برایش کار می کنم.)

 1. “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

(وقت شما محدود است پس آن را صرف زندگی کردن زندگی یک نفر دیگر نکنید. درگیر تعصبات که نتیجه تفکرات بقیه افراد هستند نشوید.)

success

 1. “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

(عمر طولانی مهم نیست زندگی با کیفیت مهم است.)

 1. “Tough times never last, but tough people do.” —Robert H. Schuller

(روزهای سخت دوام نمی آورند ولی آدم های سرسخت چرا.)

 1. “We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.” – Arianna Huffington

(باید بپذیریم که همیشه تصمیم های صحیح نمی گیریم، که گاهی اوقات بدجور گند می زنیم. باید بفهمیم که شکست نقطه متضاد موفقیت نیست بلکه جزوی از آن است.)

 1. “Success is getting what you want, happiness is wanting what you get.” ―W. P. Kinsella

(موفقیت به دست آوردن چیزی است که می خواهید. خوش بختی خواستن آن چیزی است که دارید.)

 1. “If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

(اگر زندگی قابل پیش بینی بود که دیگر زندگی نمی شد. می شد چیزی بدون طعم.)

 1. “The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.” —Ernest Hemingway

(دنیا همه را می شکند ولی بعد از آن بعضی از افراد در جاهای شکسته قوی تر می شوند.)

 1. “Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”― Neil Gaiman

(قصه های دیو و پری حقیقت دارند نه به خاطر اینکه می گویند اژدها وجود دارد بلکه به این دلیل که می گویند می توان اژدها را شکست داد.)

 1. “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” — Winston Churchill

(آدم های بدبین در فرصت ها سختی می بینند. آدم های خوش بین در سختی ها فرصت می بینند.)

 1. “Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.”

(جوری آوار بخوان که انگار کسی گوش نمی کند، جوری عاشق شو انگار هیچ وقت صدمه ندیده ای، جوری برقص انگار کسی تماشا نمی کند و جوری زندگی کن که انگار بهشت روی زمین به تجلی رسیده.)

 1. “Everything you can imagine is real.”― Pablo Picasso

(هر چیزی که بتوانید تصورش را بکنید حقیقت دارد.)

 1. “Don’t let yesterday take up too much of today.” — Will Rogers

(اجازه نده که دیروز وقت امروزت را بگیرد.)

 1. “Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

(کنجکاوی درباره همه امورات زندگی راز انسان های خلاق است.)

 1. “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”– Soren Kierkegaard

(زندگی مشکل برای حل کردن نیست بلکه حقیقتی است برای تجربه کردن.)

 1. “When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.” ― Helen Keller

(وقتی یکی از درهای خوش بختی بسته می شود دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب به حدی به در بسته خیره می مانیم که نمی توانیم درهای باز شده را ببینیم.)

 1. “Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards.” ―Vernon Sanders Law

(تجربه معلم سختگیری است چرا که اول امتحان بگیرد و بعد درس می دهد.)

 1. “Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

(زخم های خود را به خرد تبدیل کنید.)

 1. “Do one thing every day that scares you.”― Eleanor Roosevelt

(هر روز یکی از کارهایی که شما را می ترساند انجام بدهید.)

 1. “I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it.” — Thomas Jefferson

(من به شانس باور دارم و به این نتیجه رسیده ام که وقتی بیشتر تلاش می کنم شانس بیشتری دارم.)

 1. “The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.” —Dolly Parton

(اگر در آرزوی رنگین کمانی باید با باران کنار بیایی.)

 1. “Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers.” – Socrates

(آدم های باهوش از همه چیز و همه کس یاد می گیرند، مردم عادی از تجربه ها یاد می گیرند و مردم احمق همین الان همه جواب ها را دارند.)

سخن پایانی

در نهایت، جملات انگیزشی می‌توانند به عنوان یک منبع الهام و تقویت کننده روحیه برای افراد در زمینه‌های مختلف زندگی عمل کنند. آن‌ها به افراد کمک می‌کنند تا از دیدگاه‌های مثبت به چالش‌ها نگاه کنند، انگیزه خود را برای رسیدن به اهداف حفظ کنند و از تجربیات دیگران برای رشد شخصی و حرفه‌ای استفاده کنند. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشیم جملات انگیزشی تنها یک ابزار هستند و موفقیت واقعی از تلاش مداوم، برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی ناشی می‌شود. در پایان، ترکیبی از الهام گرفتن از این جملات و اعمال رویکردهای عملی برای رسیدن به اهداف می‌تواند به افراد در دستیابی به موفقیت‌های معنادار کمک کند.

می توانید سایر مقاله های “کمک آموزش زبان انگلیسی” را نیز مطالعه کنید. به شما پیشنهاد می کنیم که نگاهی نیز به لیست بهترین آموزشگاه های زبان تهران داشته باشید.

5/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا