کمک آموزشی زبان انگلیسی

تصحیح اسپیکینگ آیلتس: 🗣️ نمره اسپیکینگ آیلتس بر مبنای چه معیارهایی است؟

اگر به دنبال آن هستید که بدانید ارزیابی اسپیکینگ آیلتس به چه شکل انجام می شود و چه معیارهایی تصحیح اسپیکینگ آیلتس را تحت تاثیر قرار می دهند، این مقاله برای شماست. در ادامه به شکل جامع به بررسی همه معیارهایی که بر روی نمره اثرگذار هستند می پردازیم و مشخص می کنیم که هر سطح مهارت گفتاری در رده کدام یک از band score های آیلتس قرار می گیرد.

نگاهی کلی به معیارهای تصحیح اسپیکینگ آیلتس

اگزمینرهای اسپیکینگ آیلتس افراد با تجربه ای هستند که سال ها برای قرار گرفتن در جایگاه ارزیابی متقاضیان آزمون آیلتس تعلیم دیده اند. آن ها به شکل جامع به همه جنبه هایی که برای ارزیابی متقاضیان مهم است اشراف دارند. با این وجود این ارزیابی براساس معیارهای سلیقه ای و نظر شخصی اگزمینرها انجام نمی شود. بلکه لیستی از معیارهای مهم در غالب یک برگه معیار (criteria sheet) در اختیار اگزمینرها قرار دارد که مهارت ها و توانایی های گفتاری متقاضیان را برای مبنای آن ها می سنجند.

در آزمون اسپیکینگ آیلتس نه صحت محتوای مکالمه مهم است و نه لهجه فرد. اصلا مهم نیست که چیزی که فرد به زبان می آورد حقیقت داشته باشد، نکته مهم آن است که فرد بتواند به بهترین نحو ممکن منظور خود را انتقال دهد. لهجه نیز تا زمانی که باعث عدم درک گفته های متقاضی نشود به هیچ وجه مهم نیست.

در اصل چهار مهارت های اسپیکینگ افراد براساس چهار معیار کلی سنجیده می شوند:

ielts speaking

هر کدام از این معیارها 25 درصد نمره نهایی اسپیکینگ آیلتس را تشکیل می دهند.

در ادامه این مقاله به شکل جامع و تک به تک به بررسی تمام این معیارها می پردازیم و مشخص می کنیم که برای رسیدن به هر کدام از band score های آیلتس باید برای همه معیارها چه توانایی هایی را در خود تقویت کنید.

اسپیکینگ آیلتس: معیار fluency

در جدول زیر می توانید ببینید که برای کسب هر یک از band score ها توانایی گفتاری فرد بر اساس معیار fluency باید چه ویژگی هایی داشته باشد. تصحیح اسپیکینگ آیلتس

criteria

Band Score

متقاضی به شکل مسلط و روان و بدون تکرار کردن یا تصحیح گفته های خود صحبت می کند.  همچنین به جز مواردی که واقعا برای گفته نیاز باشد مکثی در جریان گفت و گوی او دیده نمی شود. به این معنی که برای به یادآوردن کلمه یا ساختار گرامری خاصی مکث نمی کند. چنین فردی به راحتی می تواند از عهده انتقال مفهومی منسجم برآید.

9

اگرچه متقاضی هر از چندگاهی در جریان صحبت خود مکث می کند ولی به ندرت این مکث برای پیدا کردن نکته خاصی است و بیشتر بنابر ضرورت این کار را انجام می دهد. فرد گاهی اوقات گفته های خود را تصحیح یا تکرار می کند ولی تعداد دفعات انجام این کار چندان چشمگیر نیست. همچنین او به راحتی می تواند مفهوم کاملی را به شکل منسجم ابراز کند.

8

متقاصی بدون تقلای زیاد به راحتی و برای طولانی مدت صحبت می کند هر چند که می توان دید که هر از چندگاهی گفته های خود را تصحیح یا تکرار می کند یا از مکث کردن در امان نیست. هر چند این مکث ها به ندرت رخ می دهند. این متقاضی تا حد قابل توجهی انسجام گفته خود را حفظ می کند.

7

متقاضی برای صحبت کردن منسجم تلاش می کند ولی تلاش او برای انسجام به دفعات به دلیل تکرار کردن مطالب، تصحیح گفته های خود و یا مکث های طولانی مدت از هم گسیخته می شود. این فرد گاهی اوقات نیز برای ارتباط صحیح گفته های خود دچار مشکل می شود.

6

متقاضی به شدت آهسته صحبت می کند و این کند بودن کلامی به علت تکرار و تصحیح گفته ها بیشتر به چشم می آید. فردی که در این رده قرار می گیرد به خوبی از عهده انتقال مفاهیم ساده برمی آید ولی با پیچیده تر شدن موضوع به تقلا می افتد.

5

جریان کلام متقاضی پر از مکث های طولانی مدت و تکرار و تصحیح های زیاد است که باعث می شود گفته او هیچ جریانی نداشته باشد. جملات این فرد با تقلای زیاد مفهوم واحدی را انتقال می دهند.

4

متقاضی برای بازه های طولانی مدت مکث می کند و با تقلای زیاد می تواند مفهوم های ساده را بیان کند. حتی در این صورت نیز نمی تواند ارتباط منطقی بین آن ها برقرار سازد. در جواب به سوال ها فقط به گفته های کوتاه بسنده می کند که به ندرت مفهوم کاملی را انتقال می دهند.

3

ادای هر کلمه برای متقاضی یک تقلای بزرگ است و تقریبا قبل از تک به تک کلمات مکث های طولانی مدت دارد. درک آنکه متقاضی چه می گوید به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

2

صحبت کردن با متقاضی که در این رده قرار می گیرد کاملا غیرممکن است.

1

 

اسپیکینگ آیلتس: معیار vocabulary

در جدول زیر می توانید ببینید که برای کسب هر یک از band score ها توانایی گفتاری فرد بر اساس معیار vocabulary باید چه ویژگی هایی داشته باشد. تصحیح اسپیکینگ آیلتس

Criteria

Band Score

متضاضی از سایر لغات و اصطلاحات محاوره ای به شکل صحیح و طبیعی استفاده می کند و به خوبی می داند که هر نوع گروه از کلمات مناسب با چه موقعیت هایی هستند.

9

متقاضی گنجینه لغات بسیار خوبی دارد که با مهارت از آن ها استفاده می کند. هر چند ممکن است گاهی اوقات درباره موقعیت مناسب استفاده از اصطلاح خاصی اشتباه کند. همچنین در موقعیت هایی که نمی تواند کلمه خاصی را به خاطر بیاورد به راحتی از طریق ارائه توضیحات منظور خود را منتقل می کند.

8

متقاضی از گنجینه لغات خود به راحتی برای انتقال مفهوم مورد نظر استفاده می کند. هنگام استفاده از اصطلاحات و کالوکیشن ها ممکن است از او اشتباهاتی سر بزند ولی می توان دید که به خوبی با مفهوم استفاده از گروه کلمات آشنایی دارد.

7

شاید متقاضی گنجینه لغات کاملی نداشته باشد ولی می تواند علارغم اشتباه های مداوم معنای خود را به شکل واضح انتقال دهد.

6

متقاضی این رده گنجینه لغات به نسبت محدودی دارد ولی با این وجود می تواند به شکل نسبی از عهده انتقال مفهوم خود درباره موضوعات آشنا یا غیرآشنا بربیاید.

5

گنجینه لغات متقاضی فقط تا حدی است که بتواند درباره موضوعاتی که با آن ها آشنایی دارد صحبت کند ولی وقتی به موضوع های ناآشنا می رسد برای انتخاب صحیح کلمات و انتقال مفهوم مورد نظر خود به شک و تردید و تقلا می افتد.

4

متقاضی فقط می تواند از تعدادی لغات محدود برای صحبت درباره مسائل شخصی استفاده کند ولی از عهده صحبت کردن درباره موضوعات ناآشنا بر نمی آید.

3

گنجینه لغات متقاضی در این رده به شدت محدود است و صحبت بیشتر کلمه به کلمه می باشد که به نظر نمی آید معنای درستی را انتقال دهد.

2

صحبت کردن با متقاضی که در این رده قرار می گیرد کاملا غیرممکن است.

1

 

اسپیکینگ آیلتس: معیار grammar

در جدول زیر می توانید ببینید که برای کسب هر یک از band score ها توانایی گفتاری فرد بر اساس معیار grammar باید چه ویژگی هایی داشته باشد. تصحیح اسپیکینگ آیلتس

Criteria

Band Score

متقاضی از ساختارهای دستورزبانی ساده و پیچیده انگلیسی به راحتی و بدون هیچ اشتباهی استفاده می کند. به جز اشتباهات ریزی که حتی در گفت و گوهای فردی انگلیسی زبان هم دیده می شود فرد به راحتی از گرامر استفاده می کند.

9

متقاضی به حجم زیادی از ساختارهای دستور زبانی انگلیسی آشنایی دارد و به راحتی از آن ها استفاده می کند. اشتباهات گرامری او کوچک و قابل چشم پوشی هستند.

8

متقاضی تا حد قابل توجهی با ساختارهای دستور زبانی پیچیده آشنایی دارد و جملات او به جز خطاهای هر از چند گاهی عاری از اشتباه هستند.

7

متقاضی می تواند از ساختارهای دستور زبانی ساده و پیچیده در حد معمولی استفاده کند هر چند که برای استفاده از ساختارهای پیچیده تر دچار مشکل می شود. با این وجود اشتباهات او به شکلی نیستند که هدف انتقال مفهوم را به خطر بیندازند.

6

متقاضی به آسانی از ساختارهای دستور زبانی ساده استفاده می کند ولی برای استفاده از ساختارهای پیچیده تر به مشکل برمی خورد. به خصوص که این اشتباهات باعث می شوند نتوان منظور فرد را به خوبی متوجه شد.

5

متقاضی فقط می تواند از ساختارهای خیلی ساده استفاده کند و وقتی که سعی داشته باشد جملات خود را کمی بسط دهد به مشکل برمی خورد و اشتباهاتی به وجود می آید که درک منظور او را دچار مشکل می کند.

4

متقاضی حتی از استفاده از ساختارهای دستور زبانی ساده هم ناتوان است و با تقلای کامل سعی در انتقال مفهوم مورد نظر خود دارد ولی مدام با شکست مواجه می شود.

3

صحبت های او فقط شامل تک کلمه هایی است که معنای واضحی را انتقال نمی دهند.

2

صحبت کردن با متقاضی که در این رده قرار می گیرد کاملا غیرممکن است.

1

 

اسپیکینگ آیلتس: معیار pronunciation

در جدول زیر می توانید ببینید که برای کسب هر یک از band score ها توانایی گفتاری فرد بر اساس معیار pronunciation باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

همان طور که در بالا مطرح کردیم لهجه برای آزمون آیلتس تا وقتی اهمیت ندارد که باعث نشود کلمات ادا شده نامفهوم باشند. حتی با وجود یک لهجه باید تلفظ به شکل صحیح انجام شود. تصحیح اسپیکینگ آیلتس

Criteria

Band Scores

متقاضی می تواند بدون هیچ تقلایی کلمات و گروه کلمات در جملات را با توجه به قوانین صحیح تلفظ به شکل صحیح ادا کند.

9

متقاضی در موارد اندکی نمی تواند بعضی از موارد را به درستی تلفظ کند ولی این اشتباه ها باعث عدم درک گفته های او نمی شود.

8

تلفظ او در رده متوسط قرار می گیرد یعنی می توان دید که قوانین تلفظ به خوبی آشناست ولی همیشه نمی تواند از آن ها به خوبی استفاده کند.

7

می توان دید که به شکل نسبی با قوانین تلفظ آشنایی دارد ولی نمی تواند همواره آن ها را به خوبی به کار بگیرد. اشتباهات تلفظی او باعث نمی شوند که نتوان منظورش را فهمید ولی به دفعات متعدد رخ می دهند.

6

میزان تسلط او به قوانین تلفظ متوسط رو به پایین است و همیشه نمی تواند به خوبی از عهده صحیح تلفظ کردن همه موارد بربیاید.

5

به وضوح مشخص است که تسلط کافی به قوانین تلفظ در انگلیسی ندارد و مدام دچار اشتباهاتی می شود که درک مفهوم مورد نظر او را دچار مشکل می کند.

4

اگرچه گاهی می توان گفته های فرد را درک کرد ولی بیشتر می توان دید که تسلط ضعیفی روی نحوه تلفظ خود دارد.

3

گفته های فرد چندان قابل درک نیست.

2

صحبت کردن با متقاضی که در این رده قرار می گیرد کاملا غیرممکن است.

1

مقاله های مرتبط:

اعتراض به نمره آیلتس

📚 عواقب تقلب در آزمون آیلتس

نکته های مهم اسپیکینگ آیلتس

 

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا